RevitaBrow EyeBrow Conditioner
Giá bán

1,800,000 VNĐ

Tác dụng

...


Mô tả chi tiết

thuoc giam can

 

KH?NG GIA S? B?I HOÀN 200% CHO KHÁCH HÀNG N?U HÀNG NÀY LÀ HÀNG GI?
 

Khuy?n m?i ??c bi?t khi Mua hàng: T? ngày 10/02/2012 quý khách mua hàng c?a Công ty chúng tôi ???c t?ng ngay 1 ph?n quà t?ng là m?t N? Collagen tr? giá 65 ngàn ??ng

 

RevitaBrow® EyeBrow Conditioner Thu?c m?c lông mày hi?u qu? c?a M? dành lông mày nh?t và th?a cho c? Nam và N?

T?I SAO PH?I X?M CHÂN MÀY KHI REVITABROW CHO B?N NHI?U L?A CH?N H?N

     http://www.revitalash.com/wp-content/uploads/RevitaBrow-Logo1.jpg

 

                  image

M?t c?p chân mày phù h?p s? làm n?i b?t nét ??p ti?m ?n c?a khuôn m?t.

Khuôn m?t có sáng ??p hay không c?ng nh? vào c?p chân mày

Ngày nay ?? có ???c  m?t c?p chân mày ??p, r?m r?p th?t ??n gi?n h?n bao gi? h?t v?i s? giúp ?? c?a RevitaBrow ® (3.0 mL / 0.101 Fl. Oz. Made in the USA) phiên b?n m?i nh?t hi?n nay áp d?ng công ngh? 3D.

 

S? d?ng s?c m?nh c?a chu?i axit amin và th?c v?t ?i?u hòa, t?ng c??ng và b? d??ng, và công ngh? tiên ti?n, RevitaBrow ® giúp h?i sinh lông mày ?? chúng trông dày h?n,??y ?? h?n và kh?e m?nh h?n.

 

???c tinh ch? chuyên bi?t cho chân mày, v?i các ho?t ch?t nuôi d??ng, b? sung nh?ng d??ng ch?t c?n thi?t, giúp chân mày ch?ng ch?i l?i ???c nh?ng tác h?i c?a m? ph?m, ch?ng h?n nh? ch?t chì trong bút v? chân mày.

 

Nh? ?ó mà chân mày ???c b?i b?, không b? khô, ??y ?? d??ng ch?t nên s? m?c l?i, tô ?i?m cho khuôn m?t c?a b?n. S?n ph?m ???c dùng cho c? nam và n?

                                           
mfp1315815633.jpg

Cách s? d?ng:

 - Dùng m?i ngày 1 l?n vào bu?i t?i thoa lên chân mày sau khi ?ã ???c làm s?ch và khô thoáng.
- B?n có th? t?a chân mày theo ý thích c?a mình sau dó dùng RevitaBrow® theo ???ng chân mày ?ã t?a.
- B?n có th? th?y ???c tác d?ng tích c?c c?a s?n ph?m ch? sau 2-4 tu?n s? d?ng

S?n ph?m RevitaBrow® ???c nghiên c?u và s?n xu?t b?i Athena Cosmetics, Inc Hoa K?.

?? ??t hàng và giao mi?n phí t?n nhà vui lòng b?m: ??T HÀNG

Liên H? V?i Chúng Tôi :

________________________________________________________________

KhongGia.com chuyên cung c?p các s?n ph?m thuoc giam can chính hãng, hi?u qu? cao, an toàn tuy?t ??i. Chuyên t? v?n v? giam can, các bi quyet giam can nhanh và hi?u qu?, xin vui lòng liên h?:

Tel: 08.6670.6666; 08.6671.6666; 08.629.269.06    Fax: 08.629.269.12

Hotline : 09.449.44449 - 01699.999.599 

   TP.HCM:       113 Nguy?n C? Trinh, Ph??ng Nguy?n C? Trinh, Q.1, TP. HCM
                         974 Âu C?, Ph??ng 14, Qu?n Tân Bình, TP. HCM
                        138 A Nguy?n Tr?ng Tuy?n, Ph??ng 8, Qu?n Phú Nhu?n, TP. HCM
   Hà N?i:        291 Khâm Thiên, Ph??ng Th? Quan, Qu?n ??ng ?a, Hà N?i

KhongGia.com làm vi?c t? 8h - 21h hàng ngày (k? c? th? 7 và CN)

 

vietcombankNH Ngo?i Th??ng Vi?t Nam (Vietcombank) chi nhánh TP.HCM.
S? tài kho?n: 
0441003979569
Ng??i th? h??ng: Kh?ng V?n H?i

 

 

dong a  bank, ngan hang dong a

Ngân hàng ?ông Á (DongA Bank) chi nhánh Tân Bình
S? tài kho?n: 0101239926
Ng??i th? h??ng: Kh?ng V?n H?i