C??NG D??NG B?O ?N HON (EXCELLENT SEX PILL)
Giá bán

1,300,000 VNĐ

Tác dụng

C??NG D??NG B?O ?N HON (EXCELLENT SEX PILL) Vin thu?c h?nh phc th?n di?u Gi : 1.269.000 VN? Lin h?: 09.449.44449 - Mr H?i Xu?t x?: ...


Mô tả chi tiết

C??NG D??NG B?O ?N HOÀN (EXCELLENT SEX PILL)
Viên thu?c h?nh phúc th?n di?u

that 100%

 

Xu?t x?: M?

  C??ng D??ng B?o ?n Hoàn là m?t ph??ng thu?c b? th?n k? di?u v?i ??c tính kích thích tình d?c nam gi?i h?t s?c mau l? nh?ng r?t êm d?u.

  Ph??ng thu?c này là bí thu?t c?a dân du m?c s?ng ? vùng Trung Á (bao g?m các s?c dân Mông C?, Tây T?ng, Pakistan, Afganistan, Th? Nh? K?) ch? tác và b?o l?u trên 2000 n?m qua.

  Di c? liên t?c không có gi??ng n?m, dân du m?c th??ng ph?i gi?i quy?t sinh lý ngay trên l?ng ng?a, dù v?y cu?c ái ân v?n di?n ti?n hoàn h?o.

  N?m 1993, hai nhà kh?o c? h?c ?n Ð? b?t ng? tìm th?y di ch? bài thu?c C??ng D??ng B?o ?n Hoàn ???c kh?c trên phi?n ?á hoa c??ng ??t trong m?t ngôi m? c? t?i vùng th?o nguyên Tây T?ng. Sau ?ó, cho thí nghi?m bài thu?c v?i h?n 5000 ng??i ?àn ông b? ch?ng y?u sinh lý và li?t d??ng. K?t qu? t? l? d??ng c??ng ??t ??n 98,80 %. 

cuong duong

Công d?ng: 
 Gia t?ng kh? n?ng tình d?c nam gi?i. Kích thích c? quan sinh d?c c??ng c?ng nhanh. Kéo dài th?i gian giao h?p.

Cách dùng: Nhai nu?t 01 hoàn v?i n??c ?m. (cách xa thu?c Tây ?? 2 gi?) Thu?c kích d?c sau 30 phút.
Không gây ph?n ?ng ph?. Suy sinh d?c do cao máu, ti?u ???ng v?n có hi?u nghi?m
.

?? ??t hàng và giao mi?n phí t?n nhà vui lòng b?m: ??T HÀNGLiên H? V?i Chúng Tôi :

________________________________________________________________

KhongGia.com chuyên cung c?p các s?n ph?m thuoc giam can chính hãng, hi?u qu? cao, an toàn tuy?t ??i. Chuyên t? v?n v? giam can, các bi quyet giam can nhanh và hi?u qu?, xin vui lòng liên h?:

Tel: 08.6670.6666; 08.6671.6666; 08.629.269.06    Fax: 08.629.269.12

Hotline : 09.449.44449 - 01699.999.599 

 TP.H? Chí Minh:
 
- 113 Nguy?n C? Trinh, Ph??ng Nguy?n C? Trinh, Qu?n 1
 
- 974 Âu C?, Ph??ng 14, Qu?n Tân Bình, Tp.HCM.
 
- 138 A Nguy?n Tr?ng Tuy?n, Ph??ng 8, Qu?n Phú Nhu?n, TP.HCM
 
   Hà N?i:     
 
- 291 Khâm Thiên, Ph??ng Th? Quan, Qu?n ??ng ?a, Hà N?i

KhongGia.com làm vi?c t? 8h - 21h hàng ngày (k? c? th? 7 và CN)

 

vietcombankNH Ngo?i Th??ng Vi?t Nam (Vietcombank) chi nhánh TP.HCM.
S? tài kho?n: 
0441003979569
Ng??i th? h??ng: Kh?ng V?n H?i

 

 

dong a  bank, ngan hang dong a

Ngân hàng ?ông Á (DongA Bank) chi nhánh Tân Bình
S? tài kho?n: 0101239926
Ng??i th? h??ng: Kh?ng V?n H?i